My Cart

 x 

Winkelwagen is leeg

Barrel Wijn Webwinkel

Bestel hier je favorieten uit het wijnlokaal en de winkel
Wijnadvies via WhatsApp 06-51 505 699
Gratis verzending vanaf 100 euro.
Verzending binnen 2 werkdagen mits op voorraad
Onze winkel is gewoon open.
Je kunt je bestelling ook OP AFSPRAAK afhalen bij de winkel!

Barrel Wijn
noimage


Aansprakelijkheid

Indien Barrel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Barrel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Barrel is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

Indien Barrel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Barrel beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Barrel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Barrel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Barrel of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Barrel en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Onverminderd het recht van Barrel een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Barrel, tenzij de kantonrechter bevoegd is.


Leveringsvoorwaarden
Contact